STADGAR

Eksjö Fotoklubb har till uppgift att främja fotografen, stödja och öka
användningen och förståelsen för bilder i vår omgivning samt att verka för
en större förståelse för vikten av att samtiden dokumenteras.

Medlemskap i Eksjö Fotoklubb är öppet för alla  fotografi intresserade
personer, som förbinder sig att följa klubbens stadgar och förordningar.
Under verksamhetsåret skall hållas minst 4 möten,
varav årets första möte skall vara årsmöte.

Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda
senast en vecka före mötet,

och skall förutom uppgift om mötets plats, datum och tidpunkt,
även innehålla dagordning för mötet
samt avskrifter av till mötet inkomna skriftliga motioner.

Motioner till årsmötet måste vara klubbstyrelsen tillhanda
senast en månad före årsmötet.

Skriftliga motioner behöver endast lämnas
för frågor av komplicerad art,
som
 för att kunna riktigt behandlas av årsmötet
måste förberedas av styrelsen

samt delgivas övriga medlemmar för kännedom.
Andra frågor och förslag från medlemmar
kan tas upp under ”övriga frågor”.